امروز چهارشنبه, 04 خرداد 1401 - Wed 05 25 2022

منو

شرح وظایف

 

 

شرح وظايف اداره کل امور اقتصادي و دارايي

      - امور مربوط به ثبت و دريافت كليه درآمدهاي استاني در چارچوب قوانين و مقررات مربوط

      - امور مربوط به دريافت و پرداخت سهم از منابع ملي طبق قوانين و مقررات مالي كشور

     - امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداري به دستگاههاي اجرايي استان مطابق دستور العملها و قوانين جاري كشور

     - امور مربوط به افتتاح حسابهاي دولتي در استان براي كليه دستگاههاي اجرايي استان (صرفنظر از اينكه دستگاه داراي بودجه استان است  يا ملي)

   - انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاري و عمراني استان بر اساس مصوبات كميته تخصيص اعتبار استان

   - ارائه گزارش مالي از عملكرد درآمدهاي استاني، عملكرد اعتبارات  جاري و عمراني استان به دبيرخانه ستاد درآمد و تجهيز منابع استاني ودبير خانه كميته تخصيص اعتبار استان در مقاطع سه ماهه

  -امضاء چكهاي صادره عهده حسابهاي خزانه معين با رعايت ماده 124 قانون محاسبات عمومي كشور و مقررات مربوط

  - بررسي، موافقت و امضاء نامه هاي مربوط به اجازه استرداد وجوه واريز شده به حساب درآمد عمومي كشور كه بايستي جهت استرداد به ذينفع به حساب بانكي ذيحساب مربوط واريز شود

  - تهيه آمارهاي روزانه دريافتها و پرداختهاي خزانه معين جهت ارائه به اداره كل خزانه

  - بررسي و امضاء آمارهاي روزانه، هفتگي و ماهانه دريافتها و پرداختهاي خزانه معين جهت ارائه به اداره كل خزانه

  - تدوين روشهاي مناسب انجام امور مربوط به وصول، رسيدگي، پاسخ، ثبت و بايگاني نامه ها و صورت حسابهاي مربوط به اموال دولت

  -ابلاغ اعتبارات جاري و عمراني تخصيص  يافته دستگاههاي اجرايي تابعه نظام بودجه استاني

  -  نظارت بر حسن انجام وظايف محوله كاركنان واحد اموال تحت سرپرستي و ايجاد هماهنگي لازم

  -  تدوين روشهاي مناسب انجام امور مربوط به وصول، رسيدگي، پاسخ، ثبت و بايگاني نامه ها و صورتحسابهاي مربوط به اموال دولت

  - تدوين روشهاي لازم به منظور آموزش و آشنايي امناء اموال و ساير مسئولين ذيربط در دستگاههاي دولتي نسبت به اجراي صحيح و به موقع مقررات حاكم بر اموال دولت

  - ايجاد هماهنگي، راهنمايي و نظارت بر حسن وظايف ذيحسابي ها نسبت به مسائل اموال دولت

  - رسيدگي و نظارت بر امر جمع آوري و ارسال اطلاعات لازم براي برآورد ميزان انواع اوراق بهادار مورد نياز واحدهاي مصرف كننده اوراق مذكور در سطح استان

  - رسيدگي به تقاضاي واحدهاي مصرف كننده اوراق بهادار در سطح استان و تأئيد فرمهاي درخواست اوراق بهادار ارسالي به مركز با رعايت مقررات مربوط

  - اعمال اقدامات لازم نسبت به تنظيم و ارسال صورت وضعيت گردش اوراق بهادار خزانه معين و همچنين ارسال آمار و گزارشات لازم به اداره كل اوراق بهادار

 - تدوين روش و نظارت لازم به منظور اعزام بازرس يا ساير مأمورين ذيصلاح به منظور رسيدگي به مسائل مربوط به حفظ و حراست، استفاده صحيح و تهيه و نگهداري حساب اموال دولت

 - انجام فعاليتهاي تحقيقاتي اقتصادي حسب نياز مراجع ذيربط دراستان و وزرات امور اقتصادي و دارايي و ارائه پيشنهادات در اين زمينه در سطح استان به منظور پيشبرد برنامه هاي وزرات مذكور

 - نظارت برفعاليتهاي مالي و اقتصادي بخش خصوصي در جهت اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي

 - مراقبت در امر وصول منابع درآمدي دولت كه در قانون بودجه كل كشور منظور مي شود

  - ايجاد تسهيلات و كمكهاي لازم به كارگران و كشاورزان در خريد سهام واحدهاي توليدي مشمول قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي

  - موافقت با ميزان تضميني مخزن داران اوراق بهادار خزانه معين استان موضو ع اختيار خزانه داري كل كشور مندرج در قسمت اخيرتصويب نامه شماره 51664/ ت377هـ  مورخ 

   24/12/1372  هيأت محترم وزيران

 - موافقت با انتقال بلاعوض اموال منقول فيمابين ادارات كل تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات در سطح استان (موضوع ماده  107  قانون محاسبات عمومي)

 - رسيدگي به فهرست اموال اماني موضوع ماده  110  قانون  محاسبات عمومي

 - جمع آوري، فروش و حذف اموال منقول زائد يا اسقاطي و مازاد براحتياج  وزارت امور اقتصادي و دارايي در استان (اختيارات موضوع   مواد 9، 10، 12، 25) و تبصره 2 ماده 29 آئين نامه اموال دولتي

مصوب سال 1372 هيأت محترم وزيران با رعايت مقررات مربوط

 - صدور احكام انتصاب ذيحسابان واجد شرايط پيشنهادي از طرف شهرداري ها و سازمان اتوبوسراني محدوده استان (ماده 21 قانون محاسبات  عمومي) و ارسال رونوشت احكام صادره به

  اداره كل نظارت بر ذيحسابيها

   - اختيارات و وظايف موضوع آئين نامه اجرايي استفاده از ماشين هاي نقش تمبر و دستور العمل اجرايي آن

  - صدور حكم سرپرستي درغياب ذيحساباني كه به مدت 40 روز و يا كمتر در مرخصي و يا مأموريت مي باشند.

  - رسيدگي به ديون بلامحل دستگاههاي اجرايي استان و مؤسسات دولتي مستقر در مراكز استانها و شهرستانها از لحاظ انطباق با تبصره ماده 8قانون محاسبات عمومي كشور و دستوالعمل اجرايي آن

   و موافقت با پرداخت ديون مور تأييد در حدود اعتبارات

  تخصيص يافته بودجه جاري به دستگاههاي مربوطه ( موضوع ماده 58 قانون محاسبات عمومي)

 - تأييد پرداخت بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادها يي كه هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال طبق مقررات مربوط از محل اعتبارات عمراني منعقد مي گردد و به عللي خارج از

  اختيار طرفين قرارداد و يا يكي از آنها كلاً يا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله مي رسد (اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع تبصره 1 ماده 63 قانون محاسبات عمومي).

 - بررسي صورتمجلس و مدارك تحويل ذيحسابان ( موضوع ماده 97 قانون محاسبات عمومي) طبق دستورالعمل اجرايي شماره 522441/10828/53   مورخ 24/12/1377

 - كليه اختيارت امر دادخواهي واحدهاي استاني تابع وزارت متبوع در تمام مجمع قضايي اعم از دادسراها و دادگاهاي عمومي  و اختصاصي و انقلاب اسلامي و كميسيونهاي كارگري

  در محدوده استان درهمه مراحل .

 - رسيدگي به اعتراضات سرمايه گذاران در خصوص صدور مجوز و پروانه هاي انشعاب

 - تهيه ،چاپ وبروز رساني كتاب راهنماي سرمايه گذاري

 -  استقرار پنجره واحد سرمايه گذاري

 -  نظارت بر فرايند صدور مجوزها وايجاد بانك اطلاعات مجوز فعاليت اقتصادي وسرمايه گذاري

 -  حمايت از سرمايه گذاران خارجي ونظارت بر حسن تصميمات دستگاه ها در خصوص آنها

 - جمع آوري فرصتهاي سرمايه گذاري وارائه آنهاوهمچنين معرفي توانمنديهاي استان      

 - جمع آوري مدارك ومستندات سرمايه گذاران جهت اخذ مجوز سرمايه گذاري خارجي ويا افزايش سرمايه

طراحی و توسعه : شرکت فرزانگان کویر , تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ می باشد

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید